KERKINACTIE
Kerk in Actie in de wereld

Wandelen voor Uganda

De wandelgroep van De Ark organiseert iedere  maand wandelingen ergens in mooi Nederland met als doel geld op te halen voor The Mothers' Union in Uganda.


Lees meer


Kerk in Actie in de Wereld is een commissie van de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Hoofddorp voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Alle kerkplekken zijn in de commissie vertegenwoordigd. Kerk in Actie in de Wereld is verantwoordelijk voor het geld dat ten bate van Kerk in Actie en overige doelen in het buitenland bijeengebracht wordt.

 

 

Kerk in Actie in de Wereld

Inkomsten komen uit een deel van de opbrengst van actie Kerkbalans, uit collectes en middels allerlei activiteiten, zoals medewerking verlenen aan de jaarlijkse rommelmarkt in het Brandpunt in ruil voor een deel van de opbrengst.

Kerk in Actie Hoofddorp bestaat uit de volgende leden:
Ans van der Schors,    voorzitter
Ruud Uithol,                 secretaris e-mail
Carla Kwant,                penningmeester
Ineke Vries,                   Marktpleinkerk
Trudy van Wijngaarden,  Marktpleinkerk
Mieke Slomp,                De Ark
Bea ten Kate,                De Lichtkring
Aarnoud van de Deijl,  predikant.

Giften zijn welkom op rekeningnummer:
NL78 INGB 0004 2137 51
t.n.v. Kerk in Actie, Hoofddorp

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl